Dịch vụ

 

- Tư vấn môi trường

- Kiểm tra đo lường các chỉ số môi trường

- Nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Quan trắc môi trường

- Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Công trình xử lý nước thải; công trình xử lý chất thải; trạm quan trắc nước và khí

- Buôn bán thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật

- Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa

- Sửa chữa và kiểm chuẩn máy móc, thiết bị quan trắc và phân tích các chỉ số môi trường

- Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp

- Đào tạo quản lý doanh nghiệp